Gegevensbeschermingsverklaring

Hiernavolgend informeren wij u over de vergaring van persoonsgegevens bij gebruik van onze website.

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie in de zin van de regeling inzake de gegevensbescherming is:

BETE Europe GmbH
Lothringer Allee 2
D44805 Bochum
Germany
Phone: +49-(0) 234-4147920-0
E-Mail for inquiries: info@bete-europe.com

Functionaris voor de gegevensbescherming

U bereikt onze functionaris voor de gegevensbescherming als volgt:

Alexander Christoph
Ext. Datenschutz- Beautragter
alexander.christoph@pcm-gmbh.de

aggeris IT GmbH
Waldstr. 14 | 44267 Dortmund
Tel: +49 2331 34089-288 | Fax: +49 2331 3408911
Geschäftsführung: Claas Mehrwald
Sitz der Gesellschaft: Dortmund

Registratie van algemene gegevens

Wanneer u toegang tot onze website verkrijgt, worden bij deze aanvraag gegevens die u browser ons verstrekt, geregistreerd en in logbestanden van de server opgeslagen. Deze gegevens zijn vereist voor het ter beschikking stellen van de inhouden en dienstverleningen van onze website en dienen om de website naar behoren weer te geven en de veiligheid en stabiliteit te waarborgen. Het betreft de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Opvraging / paginaselectie
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Doorgestuurde gegevenshoeveelheid
 • Uitgangswebsite
 • Browser
 • Besturingssysteem en platform
 • Taal en versie van de browsersoftware

Met deze gegevens kunt u niet rechtstreeks geïdentificeerd worden en ze worden door ons niet gebruikt om een verband met uw persoon te leggen.

Dit soort anonieme gegevens evalueren wij statistisch om ons aanbod, de techniek van onze website en de gegevensbescherming doorlopend te optimaliseren.

In de regel worden de persoonsgerelateerde gegevens na 14 dagen automatisch gewist voor zover geen andere rechtsgrond een langere bewaring noodzakelijk maakt.

Serviceproviders

Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod een beroep doen op hiermee belaste serviceproviders of uw gegevens voor andere doeleinden wensen te gebruiken, zullen wij u in deze gegevensbeschermingsverklaring gedetailleerd inlichten omtrent de desbetreffende processen.

Cookies

Wij gebruiken op onze website zogeheten ‘cookies’. Hierbij gaat het om tekstbestanden die door een server naar de harde schijf van uw computer getransfereerd worden en aldaar, naargelang het type van het cookie en naargelang de instellingen van uw internetbrowser, gedurende de sessie of tot het wissen ervan aanwezig blijven en aan de hand waarvan ons bepaalde individualiseringsformatie bereikt.

In de cookies worden uw systeem- en gebruiksinformatie met betrekking tot het gebruik van onze website opgeslagen. Cookies kunnen ook een unieke markering bevatten die ons en andere websiteaanbieders in staat stelt, uw systeem van andere systemen te onderscheiden en het bij een nieuw bezoek opnieuw te herkennen.

Met deze functies beogen wij het garanderen en verhogen van de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van onze website.

Voor dit doel einde gebruiken wij voor onze website persistente cookies. Persistente cookies worden na een telkens opgegeven periode automatisch gewist of uitgeschakeld. Ze dienen om uw systeem ook na beëindiging van de sessie opnieuw te herkennen.

U kunt het gebruik van cookies te allen tijde middels een dienovereenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen of uitschakelen. Reeds opgeslagen cookies kunt u te allen tijde wissen. Mogelijkerwijze kunnen zonder cookies echter verschillende functies van onze website niet of slechts in beperkte mate gebruikt worden.

Daarnaast dient u de geschiedenis van uw browser regelmatig handmatig te wissen.

E-mail / contactformulier

Wanneer u via e-mail contact met ons opneemt, worden door u medegedeelde gegevens door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Voor zover de opslag niet meer vereist is, wissen wij de doorgestuurde gegevens en beperken wij het gebruik. Dit is afhankelijk van wettelijke bewaringsplichten.

Bestelformulier

Wanneer u via ons bestelformulier documenten aanvraagt, worden de door u medegedeelde gegevens door ons opgeslagen om uw bestelling af te handelen. Welke persoonsgegevens hierbij aan ons verstrekt worden, blijkt uit het desbetreffende invoerscherm dat voor de bestelling gebruikt wordt. De door u ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor eigen doeleinden geregistreerd en opgeslagen. Wij geven uw gegevens ook uitsluitend aan derden door om uw bestelling af te handelen, bijvoorbeeld aan koerierdiensten.

Matomo

Voor onze website gebruiken wij Matomo, een analysedienst van InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, („Matomo”). De gegevens worden uitsluitend voor de statistische evaluatie en technische optimalisatie van het internetaanbod geregistreerd. De gegevensregistratie geschiedt via kleine tekstbestanden (cookies), die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. Voor een betere bescherming van uw gegevens wordt het IP-adres vóór opslag geanonimiseerd. De aldus geregistreerde informatie wordt niet aan derden doorgegeven. De opslag van cookies kunt u verhinderen middels een dienovereenkomstige instelling van uw internetbrowser. Mogelijkerwijze kunt u in dit geval niet alle functies van onze website gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens, kunt u de opslag deactiveren. Door de link aan het eind van deze paragraaf aan te klikken, wordt op uw computer een zogeheten opt-out-cookie opgeslagen. Hierdoor wordt voorkomen dat Matomo uw gegevens opslaat. Indien u alle cookies volledig wist en daarmee ook het opt-out-cookie, moet dit later geactiveerd worden door nogmaals de link aan te klikken.3

Rechtsgronden

Wij registreren en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op wettelijke basis, waaronder – in Europees verband – in het bijzonder op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG).

Wanneer wij voor verwerkingsprocessen uw instemming met bepaalde verwerkingsdoelen verkrijgen, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 onder a van de AVG.

Wanneer wij uw persoonsgegevens nodig hebben om een met u afgesloten contract te vervullen (bv. levering van waren, levering van diensten), geschiedt de verwerking op basis van art. 6 lid 1 onder b van de AVG. Dat geldt ook voor direct daarmee verband houdende processen, zoals bijvoorbeeld het verwerken van aanvragen inzake onze producten, dienstverleningen of prijzen.

Wanneer wij persoonsgegevens van u krachtens wettelijke plichten verwerken, geschiedt zulks op basis van art. 6 lid 1 onder c van de AVG.

Voor het geval dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te vrijwaren, geschiedt de verwerking op basis van art. 6 lid 1 onder d van de AVG.

Ongeacht de voornoemde rechtsgrondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 onder f van de AVG indien de verwerking noodzakelijk is voor het waarborgen van een gerechtvaardigd belang onzerzijds of dat van een derde, behalve wanneer uw belangen, basisrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

Bewaringstermijn en gegevenswissing

Wij wissen of blokkeren persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke vereisten zodra ze niet meer voor de hier genoemde doelen benodigd zijn of een wettelijke bewaringstermijn verstrijkt.

Rechten van de betrokkene

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en hebt u jegens ons, de verwerkingsverantwoordelijke, de volgende rechten:

 • recht op inzage in het doel, de wijze, de omvang en de duur van de verwerking (art. 15 AVG)
 • recht op rectificatie van de opgeslagen gegevens (art. 16 AVG)
 • recht op wissen van opgeslagen gegevens (art. 17 AVG)
 • recht op beperking van de verwerking van gegevens (art. 18 AVG)
 • recht op inlichting van de gegevensontvangers door ons als verwerkingsverantwoordelijke betreffende de uitoefening van de rechten op rectificatie, wissen en beperking van de verwerking (art. 19 AVG)
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens in machineleesbare vorm (art. 20 AVG)
 • recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking (art. 21 DSGVO)
 • recht op herroeping aangaande de instemmingsverklaring krachtens de gegevensbeschermingswetgeving (art. 7 lid 3 AVG)
 • recht op niet-deelname aan een geautomatiseerd besluit (art. 22 AVG)
 • recht op indiening van een klacht bij een autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG)

Gelieve u hiervoor tot onze bovenvermelde functionaris voor de gegevensbescherming te wenden.

Matomo Opt-Out

© Copyright BETE Europe GmbH - Düsen, Düsentechnik und Sprühsysteme - Webdesign & Realisierung: Selisky-Design