Gegevensbeschermingsverklaring

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie in de zin van de regeling inzake de gegevensbescherming is:
BETE Deutschland GmbH
Dr.-C.-Otto-Straße 190
44879 Bochum    
Telefoon: +49 (0) 234 / 936 107
E-mail info@bete-deutschland.de

Registratie van algemene gegevens

Wanneer u toegang tot onze website verkrijgt, worden verschillende algemene gegevens geregistreerd en in logbestanden van de server opgeslagen. Hierbij gaat het om gegevens die vereist zijn voor het ter beschikking stellen van de inhouden en dienstverleningen van onze website. Met deze gegevens kunt u niet rechtstreeks geïdentificeerd worden en ze worden door ons niet gebruikt om een verband met uw persoon te leggen. Het betreft in het bijzonder gegevens aangaande uw IP-adres, uw internetbrowser, datum en tijd van uw aanvraag, de door u opgeroepen internetpagina’s van onze website, het door u gebruikte besturingssysteem, uw internetserviceprovider en de website van waaraf u op onze website terechtgekomen bent. Dit soort anonieme gegevens evalueren wij statistisch om ons aanbod en de techniek van onze website doorlopend te verbeteren en de gegevensbescherming te optimaliseren.

Cookies

Wij gebruiken op onze website zogeheten ‘cookies’. Hierbij gaat het om tekstbestanden die door een server naar de harde schijf van uw computer getransfereerd worden en aldaar, naargelang het type van het cookie en naargelang de instellingen van uw internetbrowser, gedurende de sessie of tot het wissen ervan aanwezig blijven. In de cookies worden uw systeem- en gebruiksinformatie met betrekking tot het gebruik van onze website opgeslagen. Cookies kunnen ook een unieke markering bevatten die ons en andere websiteaanbieders in staat stelt, uw systeem van andere systemen te onderscheiden en het bij een nieuw bezoek opnieuw te herkennen. Met het gebruik van cookies garanderen wij de gebruikersvriendelijkheid en functionaliteit van onze website.
U kunt het gebruik van cookies te allen tijde middels een dienovereenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser te voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunt u te allen tijde wissen. Mogelijkerwijze kunnen echter verschillende functies van onze website niet of slechts in beperkte mate gebruikt worden.

E-mail

Wanneer u via e-mail contact met ons opneemt, worden door u medegedeelde gegevens door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden.

Contactformulier

Wanneer u via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt, worden de door u medegedeelde gegevens door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden.

Bestelformulier

Wanneer u via ons bestelformulier documenten aanvraagt, worden de door u medegedeelde gegevens door ons opgeslagen om uw bestelling af te handelen. Welke persoonsgegevens hierbij aan ons verstrekt worden, blijkt uit het desbetreffende invoerscherm dat voor de bestelling gebezigd wordt. De door u ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor eigen doeleinden geregistreerd en opgeslagen. Wij geven uw gegevens ook uitsluitend aan derden door om uw bestelling af te handelen, bijvoorbeeld aan koerierdiensten.

Matomo

Voor onze website gebruiken wij Matomo, een analysedienst van InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, („Matomo”). De gegevens worden uitsluitend voor de statistische evaluatie en technische optimalisatie van het internetaanbod geregistreerd. De gegevensregistratie geschiedt via kleine tekstbestanden (cookies), die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. Voor een betere bescherming van uw gegevens wordt het IP-adres vóór opslag geanonimiseerd. De aldus geregistreerde informatie wordt niet aan derden doorgegeven. De opslag van cookies kunt u verhinderen middels een dienovereenkomstige instelling van uw internetbrowser. Mogelijkerwijze kunt u in dit geval niet alle functies van onze website gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens, kunt u de opslag deactiveren. Door de link aan het eind van deze paragraaf aan te klikken, wordt op uw computer een zogeheten opt-out-cookie opgeslagen. Hierdoor wordt voorkomen dat Matomo uw gegevens opslaat. Indien u alle cookies volledig wist en daarmee ook het opt-out-cookie, moet dit later geactiveerd worden door nogmaals de link aan te klikken.

Gegevensbescherming in het sollicitatieproces

Wij vergaren en verwerken persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afhandeling van het sollicitatieproces, ook via elektronische weg. Dit geldt inzonderheid wanneer een sollicitant dienovereenkomstige sollicitatiedocumentatie langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail, aan ons bezorgt. Wanneer een overeenkomst van indiensttreding tot stand komt, worden de doorgestuurde gegevens met het oog op de afhandeling van de tewerkstellingsrelatie opgeslagen met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Komt er geen overeenkomst van indiensttreding tot stand, dan wordt de sollicitatiedocumentatie drie  maanden na kennisgeving van de beslissing tot afzeggen automatisch gewist, voor zover er onzerzijds geen overige rechtmatige belangen contra het wissen bestaan. Een overig rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld bewijsplicht in een procedure krachtens de federale Duitse antidiscriminatiewet, het Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Rechtsgronden

Wij registreren en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op wettelijke basis, waaronder in het bijzonder op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG). Wanneer wij voor verwerkingsprocessen uw instemming met bepaalde verwerkingsdoelen verkrijgen, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 par. 1 lid a van de AVG. Wanneer wij uw persoonsgegevens nodig hebben om een met u afgesloten contract te vervullen (bv. levering van waren, levering van diensten), geschiedt de verwerking op basis van art. 6 par. 1 lid b van de AVG. Dat geldt ook voor direct daarmee verband houdende processen, zoals bijvoorbeeld het verwerken van aanvragen inzake onze producten, dienstverleningen of prijzen. Wanneer wij persoonsgegevens van u krachtens wettelijke plichten verwerken, geschiedt zulks op basis van art. 6 par. 1 lid c van de AVG. Voor het onwaarschijnlijke geval dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om uw levensbelangrijke belangen of die van een ander persoon te vrijwaren, geschiedt de verwerking op basis van art. 6 par. 1 lid d van de AVG. Ongeacht de voornoemde rechtsgrondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG indien de verwerking noodzakelijk is voor het waarborgen van een rechtmatig belang onzerzijds of dat van een derde, voor zover uw belangen, basisrechten en fundamentele vrijheden niet de overhand hebben.

Bewaringstermijn en gegevenswissing

Wij wissen of blokkeren persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke vereisten zodra ze niet meer voor de hier genoemde doelen benodigd zijn of een wettelijke bewaringstermijn verstrijkt.

Rechten van de betrokkene

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en hebt u jegens ons als verantwoordelijke een recht op inzage in het doel, de wijze, de omvang en de duur van de verwerking, een recht op rectificatie van de opgeslagen gegevens, een recht op wissen van opgeslagen gegevens, een recht op beperking van de verwerking van gegevens, een recht op door ons als verantwoordelijke aan de gegevensontvangers verstrekte inlichting betreffende de uitoefening van de rechten op rectificatie, wissen en beperking van de verwerking, een recht op overdraagbaarheid van gegevens in machineleesbare vorm, een recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking, een recht op herroeping aangaande de instemmingsverklaring krachtens de gegevensbeschermingswetgeving, een recht op niet-deelname aan een geautomatiseerd besluit alsmede een recht op klagen bij een autoriteit voor gegevensbescherming. Gelieve u tot onze vermelde functionaris voor de gegevensbescherming te wenden.

Functionaris voor de gegevensbescherming

U bereikt onze functionaris voor de gegevensbescherming als volgt:
Adlex GmbH
Huestraße 23
44791 Bochum
Telefoon: +49 (234) 9136120
E-mail: dsb@adlex.de

Matomo Opt-Out

© Copyright 2007-2019 BETE Deutschland - Düsen, Düsentechnik und Sprühsysteme - Webdesign & Realisierung: Selisky-Design